എം സി എഫ് -അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഫോൺ നമ്പറുകൾ

Posted on Thursday, April 4, 2024
1.ജില്ലാ ദുരന്ത നിവരണ അതോറിറ്റി വയനാട്-04936 204151.
2. ഫയർ &റെസ്ക്യൂ ഓഫീസ് സുൽത്താൻ ബത്തേരി-04936 227101.
3. പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സുൽത്താൻ ബത്തേരി -9497987200.
4. നോഡൽ ഓഫീസർ സുൽത്താൻ ബത്തേരി നഗരസഭ ഓഫീസ് 04936220240,8547249175.
 
5.ഡിവിഷൻ കൗൺസിലർ 9447437753
6.എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ടീം
8606112003,7510352238,9995696636.
7. ആംബുലൻസ് -108.
8. താലൂക്ക് ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ ആശുപത്രി സുൽത്താൻ ബത്തേരി -04936 220400