വിലാസം

സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി നഗരസഭാ കാര്യാലയം

 സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി.പി.ഒ

സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി.

പിന്‍-673592

വയനാട്

ഫോണ്‍: 04936-220240

ഇ-മെയില്‍: batherymunicipality@gmail.com