സുൽത്താൻ ബത്തേരി നഗരസഭ -അതി ദരിദ്രരെ കണ്ടെത്തൽ പ്രക്രിയ - പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ്