സുൽത്താൻ ബത്തേരി നഗരസഭ - ലാൻഡ് ഡാറ്റ ബാങ്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു