സുൽത്താൻ ബത്തേരി നഗരസഭ - ലൈഫ് മിഷന്‍ 2020 -രണ്ടാം അപ്പീല്‍ കരട് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു