സുൽത്താൻ ബത്തേരി നഗരസഭ -വസ്തു നികുതി - അന്തിമ വിജ്ഞാപനം