വിവരാവകാശം

ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസര്‍

..........................................

..........................................

അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസര്‍

..........................................

..........................................

അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി
 

..........................................

..........................................