മികച്ച നഗരസഭക്കുള്ള സ്വരാജ്ട്രോഫി പുരസ്ക്കാരം - സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി നഗരസഭക്ക് മൂന്നാം സ്ഥാനം

Posted on Saturday, April 2, 2022

 കേരളത്തിലെ മികച്ച നഗരസഭക്കുള്ള സ്വരാജ്ട്രോഫി പുരസ്ക്കാരം - സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി നഗരസഭക്ക്  മൂന്നാം  സ്ഥാനം