സുൽത്താൻ ബത്തേരി നഗരസഭ - തിരുത്തിയ ലാൻഡ് ഡാറ്റ ബാങ്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു